Productassortiment

Ons productassortiment voor nascholing is verrassend divers: grootschalig waar het kan, kleinschalig waar nodig en functioneel. We zorgen voor flexibiliteit in vorm en organisatie: van eenmalige symposia tot langer lopende opleidingen, van theoretische nascholing tot hands-on vaardigheidstrainingen, van kleinschalige workshops tot grote internationale congressen. Kenmerkend voor Boerhaave Nascholing is daarbij de gedoseerde mix van contactonderwijs en zelfstudie via voor- en natoetsen, e-learning en huiswerkopdrachten.

Breed advies
Mocht u een idee hebben voor een nascholingscursus of heeft u een wens voor een bepaald onderwerp, neem dan contact met ons op. We bespreken graag met u de mogelijkheden. Wij kunnen u onder meer adviseren over:

 

 • de organisatie in het algemeen;
 • de onderwijskundige opzet;
 • inzet van nieuwe media;
 • deelnemersregistratie;
 • locatie;
 • sociaal programma;
 • financiële afhandeling.

Plenaire cursussen
(Inter)nationale één- of tweedaagse cursussen die een geavanceerd en interdiscipli­nair karakter dragen. Ze hebben de vorm van plenaire voor­drachten met discussie voor een groot of groter publiek. De inzet van stemkastjes is een manier om de interactiviteit te vergroten. Inzetten van e-learning en voor- en natoetsen vergroot de interactiviteit nog meer. ’s Middags kunnen de deelnemers eventueel in werkgroepen verder werken.

Interactieve cursussen
Een- of meerdaagse vaardigheidscursussen op het gebied van fysisch-diagnos­tische onderzoekmethoden en therapeutische handgrepen. Voordrachten, groeps­discussies, demonstraties en prakti­sche oefe­ningen zijn onderdeel van de cursussen. De cursussen vinden meestal in kleine groepen plaats.
 
Praktische cursussen
Het betreft cursussen met voordrachten en practica in een bepaald specialisme. Voorbeelden zijn snijcursussen, skills lab of microscopie. De cursussen kunnen in samenwerking met een wetenschap­pe­lijke vereni­ging zijn. Ze zijn bedoeld als landelijk cursorisch onderwijs voor assistent-genees­kundigen in opleiding en als nascholingscursus voor praktiserende artsen.
 
Refereeravonden
Avondbijeenkomst voor een specifieke groep van medisch specialisten. Eén of twee hedendaagse onderwerpen komen per avond aan bod.
 
Kaderopleidingen ouderengeneeskunde en beleid & beheer
De kaderopleiding is een twee jaar durende opleiding voor huisartsen die zich willen ontwikkelen of verdiepen tot expert op het gebied van ouderengeneeskunde en/of beleid & beheer. Bij goed gevolg kunnen de cursisten zich na afloop van de opleiding bijschrijven in het CHHB-register.
 
Bijzondere bekwaamheid oogheelkunde
Deze eenjarige verdiepingscursus voor huisartsen richt zich op oogheelkundig onderzoek. Bij het behalen van de cursus kan de huisarts zich inschrijven in het CHBB-register oogheelkunde.
 
Stralingsbeschermingcursus
Deze cursussen bieden nascholing op het gebied van stralingshygiëne niveau 2 t/m 5. Elke cursus sluit af met een examen waarna de deelnemer een door de overheid erkend certificaat ontvangt.
 
Opleidersprofessionalisering
In deze cursussen voor opleiders staat het trainen van vaardigheden centraal. De doelgroep leidt artsen in opleiding tot medisch specialist (AIOS) op. Het Onderwijs Expertise Centrum (van het Directoraat Onderwijs en Opleidingen) van het LUMC ontwikkelt en geeft de cursussen.
 
Onderwijs voor AIOS
Boerhaave Nascholing verzorgt veel onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist (AIOS). Het zijn verplichte cursussen, veelal kleinschalig en interactief. Er zijn twee typen activiteiten:

 • Disciplineoverstijgend onderwijs van niet-medischinhoudelijke vaardigheden (zoals de communicatie arts-patiënt) voor AIOS uit het LUMC en de andere ziekenhuizen uit de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR);
 • Specialismegebonden onderwijs: dit zijn scholingsdagen die we meestal in opdracht van een beroepsvereniging organiseren. Deze scholing bekwaamt de AIOS zich verder in zijn of haar vakgebied (b.v. dermatologie, gynaecologie).

Cursussen voor promovendi
Voor promovendi organiseren we een breed pakket van verplichte cursussen van de Graduate School (link). Er zijn twee typen activiteiten:

 • Disciplineoverstijgend onderwijs van niet-vakinhoudelijke vaardigheden zoals statistiek, wet- en regelgeving voor promovendi van het LUMC;
 • Specialismegebonden onderwijs: dit zijn scholingsdagen die we meestal in opdracht van een graduate school of onderzoeksschool organiseren rond een inhoudelijk thema zoals genetica.

Congresorganisatie en opdrachten van derden
Deze activiteiten vallen inhoudelijk niet onder ver­ant­woordelijk­heid van de Boerhaave Commissie. Op verzoek van een externe instantie verzorgt Boerhaave Nascholing maatwerk voor de organisatie van cursussen en congressen. De externe opdrachtgevers zijn veelal beroepsverenigingen.
 
Jaarlijkse cyclus
Voor sommige opdrachtgevers organiseren we een cyclus van samenhangende activiteiten. Een voorbeeld is de regionale nascholing kindergeneeskunde (reeks van refereeravonden in een academisch jaar) of de landelijke nascholing reumatologie.
 
Cursuscommissie
Hebt u een goed idee voor een cursus- of congresprogramma? Neem dan de volgende stappen. Verzamel eerst een groep deskundigen om het idee uit te werken. Deze cursuscommissie stelt een cursusvoorstel op met onderwerpen en sprekers. Dit voorstel dient u vervolgens in bij de Boerhaave Commissie. De Boerhaave Commissie toetst het voorstel aan haar kwaliteitseisen, te weten:

 • wetenschappelijke kwaliteit,
 • actualiteit,
 • praktijkgerichtheid,
 • expertise van de voorgestelde sprekers en
 • financiële haalbaarheid.

Na goedkeuring kunnen we het voorstel in de cursusplanning opnemen. Wij wijzen u vervolgens een accountmanager en een organisator nascholing toe die samen voor de logistieke ondersteuning zorgen.